Nhằm thực hiện nhiệm vụ NCKH của sinh viên ngành Luật Kinh tế trong năm học 2021-2022, các Giảng viên của Bộ môn Luật đã khuyến khích và hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài NCKH. Sau thời gian nghiên cứu, ngày 30/3/2022 các đề tài có đủ điều kiện đã được hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của Trường Đại học Tây Đô thực hiện nghiệm thu theo hình thức Online.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm các Thầy/Cô đến từ Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Tây Đô, bao gồm:

1. GS.TS Võ Thị Gương - Trường Đại học Tây Đô - Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Cao Nhất Linh - Trường Đại học Cần Thơ - Phản biện 1

3. TS. Diệp Huyền Thảo - Trường Đại học Trà Vinh - Phản biện 2

4. ThS. Trương Kim Phụng - Trường Đại học Tây Đô - Ủy viên

5. ThS. Võ Văn Sĩ - Trường Đại học Tây Đô - Thư ký

Hội đồng tiến hành nghiệm thu với hai đề tài:

Đề tài 1: “Một số vướng mắc về biện pháp bảo lãnh trong pháp luật Dân sự Việt Nam hiện hành” của sinh viên Nguyễn Hoàng Chương, sinh viên lớp Luật Kinh tế Khóa 12 Trường Đại học Tây Đô.

Đề tài 2: “Bất cập trong thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về môi giới thương mại và đề xuất giải pháp khắc phụccủa sinh viên Nguyễn Thị Huỳnh Trân, sinh viên lớp Luật Kinh tế Khóa 12 Trường Đại học Tây Đô.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt phương pháp và kết quả nghiên cứu, các Thầy/Cô phản biện của hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá với các đề tài. Hội đồng đánh giá tích cực nội dung nghiên cứu mà các đề tài hướng đến, cũng như tinh thần nghiên cứu khoa học hai chủ nhiệm đề tài. Bên cạnh đó, do lần đầu tham gia nghiên cứu khoa học nên các thành viên Hội đồng cũng có những ý kiến phản biện, góp ý mang tính xây dựng để 2 đề tài có thể hoàn thiện hơn về mặt nội dung và phương pháp nghiên cứu.

Xin chúc mừng chủ nhiệm của 2 đề tài nghiên cứu đã được hội đồng thông qua, hi vọng với những kinh nghiệm và kết quả đạt được sẽ là động lực cho các bạn tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học Luật, góp phần phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên của Nhà trường nói chung và của Bộ môn Luật nói riêng.

Một số hình ảnh buổi báo cáo: