-         Trưởng khoa:

+ PGS.TS Võ Khắc Thường

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phó Trưởng khoa:

        + ThS Nguyễn Đình Khôi Phụ trách về công tác nghiên cứu khoa học

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ ThS Trần Kiều Nga                    Phụ trách về đào tạo

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Văn phòng:

+ Điện thoại cố định: 0710.2480090

+ CN Trần Thúy Hằng – Trợ lý Giáo vụ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ CN Lê Thị Ngọc Em – Trợ lý Tổ chức

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.